Alta soci sortidesbtt.net

Condicions Generals

  1. Sortidesbtt, efectuarà un carrec anual en concepte de quota de soci. En cas de devolució del rebut, el soci haurà d’assumir les despeses generades. De no ser així, s’entén que renuncia a la seva condició de soci. La cuota de soci té vigencia de l’1 de gener a 31 de desembre.
  2. El socis están obligats a respectar tota normativa que reguli la circulació de bicicletes
  3. Sortidesbtt no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser víctima o causant algún participant en les sortides, ni de les lesions o seqüeles que poguessin derivar-se de les mateixes. Per cobrir aquestes eventualitats el soci pot tramitar la llicència federativa corresponent (no inclosa en la quota de soci/a). Així mateix, Sortidesbtt tampoc es fa responsable de les despeses o deutes que pugui contraure el signant durant el transcurs de les sortides.
  4. Sortidesbtt incorporará les dades facilitades a la base de dades de socis i en fara ús per tal de comunicar sortides, reunions o altres esdeveniments que Sortidesbtt consideri que poden interessar al Soci. En cap cas les cedirà a terceres persones sense l’autorització prèvia del titular. El soci té dret d’accés, de rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades a Sortidesbtt, a través del formulari de contacte disponible a www.sortidesbtt.net.
  5. Sortidesbtt enviará usuari i contrasenya a l’adreça de correu indicada per accedir a la zona de socis